Siden henvender sig til dem, der søger nogle udfordrende geografiske spørgsmål.

Hvert opgaveark kan kopieres til et worddokument, hvor man kan skrive svarene i svarfelterne. Man kan også vælge at udskrive opgaverne, så svarene kan skrives i hånden.

Kopiering skal ske i overensstemmelse med Copydans regler.

Send en mail til olebc@outlook.dk, hvis du ønsker at få tilsendt en facitliste.

Det begynder med A eller B

Oplysning/spørgsmål

Svar

Luftens fugtighed kan angives i ”antal gram vanddamp pr m3 luft”. Hvad kaldes dette mål for luftfugtighed?

 

Her skal vi have et andet ord for en ”Cirkusdal”.

 

Hvad kaldes i Danmark en samling huse, som tilsammen har 200 indbyggere eller mere?

 

Hvilket land hed tidligere Østpakistan?

 

Hvad kaldes det forhold, at menneskelig aktivitet som industrivirksomheder, butikker, boliger m.m. har en tendens til at samle sig i samme områder?

 

Hvad kaldes den bjergkædefoldning, som begyndte i tertiærtiden, og som har skabt de fleste af nutidens store bjergkæder?

 

Hvad hedder den jordart, som er den vigtigste aluminiumsmalm?

 

Hvilket energiråstof blev udvundet i stor stil i Vestjylland under besættelsen 1940-45 og de første år herefter?

 

Her skal vi have et andet ord for ”mellemhøje lagskyer”.

 

Hvad kaldes den samlede værdi af et lands produktion, minus værdien af de råstoffer, der er brugt til produktionen?

 

Hvad kaldes det stenhårde rødlige lag i jorden, som dannes et stykke under overfladen ved en sur jordbund, f.eks. under nåleskove eller lyngheder?

 

Her skal vi have et andet navn for ”den demografiske transitionsmodel”.

 

Hvad er navnet på den type kul, der har det højeste kulstofindhold?

 

Hvilket land hed tidligere Øvre Volta?

 

Hvilket dansk ord bruges også om NATO?

 

Hvad kaldes en grænse mellem to jordskorpeplader, der glider forbi hinanden?

 

Hvad kaldes det delvis smeltede område af Jorden, som ligger under jordskorpen?

 

Hvilken form for plantebælte med sparsom plantevækst findes i områder, hvor der er lidt mere nedbør end i ørkenområder?

 

Hvilket mål bruges om den andel af solstrålingen, der reflekteres fra forskellige typer af overflader?

 

Hvad kaldes den del af Jorden, som rummer alle levende organismer?

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Det begynder med C eller D

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad kaldes et lavtryk med  roterende vinde omkring?

 

Her skal vi have et andet ord for ”befolkningsgeografi”.

 

Hvad kaldes den virkning, der opstår, når visse gasarter i atmosfæren tilbageholder varmeudstrålingen fra Jorden?

 

Hvad kaldes det enorme krater, der kan opstå, hvis en eksplosion slynger det meste af en vulkan væk?

 

Her skal vi have et andet ord for ”byspredning”, dvs. at byerhverv opstår overalt – også i landdistrikter.

 

Hvad kaldes en grænse mellem to jordskorpeplader, der støder mod hinanden, så den ene plade dykker ned under den anden?

 

Hvad kaldes den påvirkning, som får vinde, havstrømme og andre bevægelser på Jorden til at afbøjes til venstre på den nordlige halvkugle og til højre på den sydlige halvkugle?

 

Hvad kaldes lavning, der er opstået ved smeltning af en ismasse, der har ligget foran en gletsjer?

 

Her skal vi have et andet ord for ”højtliggende lagskyer”.

 

Hvilken fællesbetegnelse bruges om: ”antal fødte, antal døde, antal indvandrede, antal udvandrede”?

 

Hvad hed Sri Lanka tidligere?

 

Hvilket udtryk bruges også om en dyb floddal med stejle sider?

 

Hvilket andet navn bruges også om Sulawesi?

 

Hvilke type landskab er Marianergraven og Filippinergraven?

 

De kaldes vatskyer, klodeskyer, blomkålsskyer. Hvad er den faglige betegnelse for den skytype?

 

Her skal vi have et andet navn for Nedre Palæocæn, den ældste del af teriærtiden.

 

Her skal vi have et andet navn for Canakkale Bogazi.

 

Hvad kaldes den tidslinje, som i store træk følger 180o meridianen?

 

Hvad hedder det sænkningsområde i den danske del af Nordsøens bund, hvor der er mange olie- og gasforekomster?

 

Hvad kaldes høj- eller lavtryk, der er opstået som følge af luftbevægelser?

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Det begynder med E eller F

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad er navnet på den seneste mellemistid i Danmark?

 

Hvad hedder det forkastningsområde, som har skabt indsynkning i det danske område, så grundfjeldet her ligger dybt nede i modsætning til Norge og Sverige?

 

Hvad er det tyske navn for Alsace?

 

Hvad kaldes det sted på jordoverfladen, der ligger lodret over det sted i jordskorpen, hvor et jordskælv udløses?

 

Hvilken fællesbetegnelse bruges om energiråstofferne kul, olie og naturgas?

 

Hvad kaldes den første samlede model for byudviklingen i Københavnsområdet?

 

Hvad kaldes den generelle model for udviklingen af erhvervsfordelingen i et land?

 

Her skal vi have et andet ord for fordampning af vand fra Jordens overflade.

 

Hvad kaldes den type bakker, som Himmelbjerget og Rebild Bakker er eksempler på”.

 

Hvad hedder den sydafrikanske by ”Durban” på områdets oprindelige zulu-sprog?

 

Her skal vi have et andet (og lettere) ord for ”Den summariske fertilitetskvotient”.

 

Hvilken by kaldtes tidligere for Florens?

 

Hvad er fællesbetegnelsen for Christiansø, Frederiksø og Græsholmen?

 

Hvad kaldes den periode for ca. 12.000 – 8.000 år siden, det danske område var et sammenhængende landareal?

 

Hvad kaldes den form for landbrug, hvor udbyttet pr. arealenhed er lille, og udbyttet pr. arbejdstime er stort?

 

Hvad kaldes det plan, som Jorden bevæger sig i omkring Solen?

 

Hvad er navnet på den øgruppe, som er en del af Storbritannien, og som Argentina gør krav på?

 

Hvad kaldes de signaturer på et topografisk kort, der viser arealebenyttelsen?

 

Hvad hedder det oliefelt i den norske del af Nordsøen, hvor Norges første oliefund blev gjort i 1969?

 

Hvad er det tyske navn for den bjergkæde, der på tjekkisk hedder Krušné hory?

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

 

 

Det begynder med G eller H

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvilken betegnelse bruges om den samlede mængde vand på Jorden og i atmosfæren?

 

Her skal vi have et andet ord for landskabsgeografi

 

Hvilken betegnelse bruges om perioden fra den seneste istids slutning til i dag?

 

Hvad kaldes et afgrænset område, som er skudt til vejrs langs brudlinjer i jordskorpen?

 

Hvad kaldes ”bjergenes rødder”. Dvs. de områder, der er tilbage af nedslidte bjergekæder?

 

I hvilket land ligger det område, som i kolonitiden kaldtes for Guldkysten.

 

Hvad kaldes læren om Jorden og dens udvikling?

 

Her skal vi have et andet navn for Xianggang

 

Hvad kaldes en linje på et topografisk kort, hvor alle punkter på linjen ligger i samme afstand over kote 0?

 

Hvilken betegnelse brugtes tidligere om danske kort i målestoksforholdet 1:100.000?

 

Hvad kaldes en vulkantype, som ikke ligger i forbindelse med en pladegrænse?

 

Hvad er forkortelsen for det store dæmnings- og vandforsyningsprojekt, som omkring år 2000blev gennemført i det sydøstlige Tyrkiet?

 

Hvad kaldes det fænomen, at virksomheder flytter deres produktion til lande, hvor omkostningerne er små, og at de producerede varer sælges overalt i verden?

 

Hvad kaldes et afgrænset område, som har sænket sig langs brudlinjer i jordskorpen?

 

Hvad er navnet på den færdselsåre, som i middelalderen fulgte vandskellet midt gennem Jylland?

 

Hvad kaldes den bjergkædefoldning, som fandt sted for omkring 390 millioner år siden på overgangen mellem kul- og permtiden?

 

Hvad er navnet på den administrative enhed, som i middelalderen fandtes i Vestjylland (Holstebro- Herning- Ringkøbingegnen)?

 

Hvad kaldes det jordbundsmateriale, som dannes ved nedbrydning af organisk materiale?

 

Hvad hedder det store vandfald over floden Hvítá på Island?

 

Hvilken type mose er Store Vildmose?

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

 

Det begynder med I eller J

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvilken type landskab er Lammefjord, Kalø Vig og Thisted Bredning?

 

Her skal vi have en ældre fællesbetegnelse for Laos, Cambodia og Vietnam

 

Hvilket råstof udvindes fra mere en tyve miner i Pilbara regionen i Vestaustralien?

 

Hvad kaldes linjer på et temperaturkort, der går gennem punkter med samme temperatur?

 

Her skal vi have et andet navn for Det Yngre Yoldiahav

 

Hvad hedder den gren af Den Nordatlantiske Strøm, som løber vestpå til Island?

 

Hvad hedder den 49 m høje bakke, som ligger på Djurslands østkyst cirka 15 km syd for Grenå?

 

Hvad kaldes varmere perioder under en istid, hvor isen helt eller delvist smelter bort?

 

Hvilken russisk by hed i Sovjettiden Sverdlovsk?

 

Hvilken religion er mest udbredt i Albanien, Bosnien og Kosovo?

 

Hvad kaldes det fænomen, som har skabt landhævning i det nordlige Danmark siden istiden, hvor landet lå under isens tryk?

 

Hvad kaldes det område nær ækvator, hvor passatvindene mødes?

 

Hvad kaldes en iskappe på Island?

 

Hvilken type landskab er Vind Hede og Vrads Sande?

 

Hvad er navnet på den by, som ligger på det sted, hvor oldtidsbyen Smyrna lå?

 

Hvilket vandkraftværk var verdens største, inden kineserne byggede ”De Tre Slugters Dæmning”?

 

Her skal vi have et dansk navn for en doline.

 

På hvilken ø i verden bor der flest mennesker?

 

Hvilket land hedder Nippon på landets eget sprog?

 

Hvilken by har tidligere heddet Konstantinopel og Byzans?

 

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Det begynder med K eller L

Oplysning/spørgsmål

Svar

Her skal vi have et andet navn for bryozokalk.

 

Hvad kaldes en pladegrænse, hvor to jordskorpeplader glider fra hinanden?

 

Hvad hedder den havstrøm i Stillehavet, som svarer til Golfstrømmen i Atlanterhavet?

 

Hvad hedder den halvø, som Tyrkiet ligger på?

 

Hvad kaldes den ældste tidsperiode i Jordens oldtid (590 mio – 510 mio år før nu)?

 

Hvilken betegnelse bruges om jordskorpen samt den øverste del af Jordens kappe?

 

Her skal vi have en anden betegnelse for den type nedbør, som også kaldes varmetordenregn?

 

Hvilket udtryk bruges om denne serie af energiråstoffer: Træ, tørv, brunkul, stenkul, antracit?

 

Hvad hedder det område i Norden, der bebos af samer?

 

Hvad hed den russiske by Sankt Petersborg i Sovjettiden?

 

Her skal vi have et andet navn for Stenalderhavet, der dækkede dele af det nordlige Danmark for ca. 5000 år siden.

 

Hvad hedder den russiske enklave, som ligger mellem Polen og Litauen?

 

Hvilket råstof udvindes i Afrikas største underjordiske mine ”Mufulira Mine” i Zambia?

 

Hvilken ø i Kroatien har et navn, der udelukkede staves med konsonanter?

 

Her skal vi have et andet navn for ferskvandsaflejringer.

 

Hvad hedder den vigtigste stålindustriby i Ukraine?

 

Hvilken type byer i Danmark havde tidligere nogle særlige rettigheder vedrørende handel?

 

Hvad hedder den norske øgruppe, som især har været kendt for et omfattende torskefiskeri?

 

Hvad kaldes et punkts højde over Dansk Normal Nul?

 

Hvad kaldes den røde, meget hårde jordart, som er meget udbredt i troperne?

 

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Det begynder med M eller N

Oplysning/spørgsmål

Svar

Her skal vi have et andet ord for længdekredse.

 

Hvad kaldes bjergarter, som har ændret sig under påvirkning af varme og/eller tryk?

 

Fra hvilken del af tertiærtiden stammer brunkulsaflejringerne i Vestjylland?

 

Hvad er forkortelsen for det frihandelssamarbejde, som omfatter Canada, USA og Mexico?

 

Hvad hed Zambia dengang området var en britisk koloni?

 

Hvilken betegnelse bruges om den nederste, faste del af Jordens kappe?

 

Hvilket land i Sydvestafrika var indtil 1990 en tysk koloni?

 

Hvilket udtryk bruges om regnskyer?

 

Hvilken fællesbetegnelse bruges om indvandring og udvandring?

 

Hvilket udryk bruges nogle gange om den koncentration af lægemiddelindustri samt medicinsk forskning og uddannelse, som findes i Øresundsregionen?

 

Hvilket land består af Nordøen og Sydøen samt flere mindre øer?

 

Hvad kaldes bjergtoppe, der rager op over indlandsisen på Grønland?

 

Hvilken republik i verden har det mindste areal?

 

Hvad hedder verdens dybeste område?

 

Hvad hedder det råstof, som udvindes på Fur og Mors, og som blandt andet bruges til fremstilling af kattegrus?

 

Hvad er fællesbetegnelsen for de seks delstater, der udgør den nordøstligste del af USA?

 

Hvad hedder det område med flere tusinde småøer, der ligger i den vestlige del af Stillehavet?

 

Hvad hedder den øgruppe, som ligger mellem Barentshavet og Karahavet?

 

Hvad hed Malawi, mens området stadig var et britisk protektorat?

 

Hvad kaldes den plantevækst, som er karakteristisk for subtropiske områder med sommertørke?

 

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Det begynder med O, P eller Q

Oplysning/spørgsmål

Svar

Her skal vi have et andet ord for breddekredse.

 

Her skal vi have et andet ord for den stigningsregn, der kan falde, når vinden blæser op ad en bjergside.

 

Hvad er navnet på den geologiske periode, der følger efter kultiden?

 

Hvad er forkortelsen for sammenslutningen af olieeksporterende lande?

 

Hvilken type landskab er Mols Bjerge og Vejrhøjbuen?

 

Hvad er det kinesiske navn for den saltsø, som på mongolsk hedder Koko-nor?

 

Hvad kalder man i Holland et inddiget og tørlagt vandområde?

 

Hvad kaldes en koldfront og en varmfront, som er blevet til én sammenhængende front?

 

Hvad kaldes de breddekredse, som afgrænser de områder på Jorden, hvor man kan opleve midnatssol?

 

Hvad kaldes en befolkningspyramide, der er meget bred forneden og meget smal i toppen?

 

Hvad kaldes det, når virksomheder udflytter produktion til andre lande, hvor omkostningerne er mindre?

 

Hvad hedder den øgruppe, som blandt andet består af Ellesmere Island og Devon Island?

 

Hvilket land består af ca. 500 øer, hvor den største hedder Babulthuap?

 

Hvad hedder den kommune, som opstod ved en sammenlægning af Dragsholm, Trundholm og Nykøbing –Rørvig kommuner?

 

Hvad kaldes det storkontinent, som fandtes for 210 mio. år siden inden kontinenterne begyndte at glide fra hinanden ?

 

Hvad er det grønlandske navn for Julianehåb?

 

Her skal vi have et andet navn for den kolde havstrøm, som også hedder Kurilstrømmen.

 

Hvad kalder man de forhold, som kan være årsåger til migrationer?

 

Hvilken råvare, som udgraves bl.a. ved Ølst og Hinge, udnyttes til fremstilling af Leca?

 

Hvad er navnet på den administrative enhed, som i middelalderen fandtes i egnen mellem Viborg, Maiager Fjord og Randers Fjord

 

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

 

Det begynder med R eller S

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad kaldes det landskab på Skagens Odde, der består af langstrakte rygge med lavninger imellem?

 

Hvilken type have er Nordsøen og Det Caribiske Hav?

 

Hvad kaldes områder i Vadehavet, som er indhegnet med faskiner for at fremme marskdannelsen?

 

Hvilken type plantevækst  finder man i subtropiske og tropiske områder med helårsregn?

 

Hvad hedder det fjeldområde, som i 1962 blev Norges første nationalpark?

 

Hvad er navnet for den geologiske periode, der dækker tidsrummet 440 mio år – 410 mio år før nu ?

 

Her skal vi have et andet ord for aflejring.

 

Hvad kaldes den øvre del af Jordens atmosfære, hvor man bla, finder ozonlaget?

 

Luftens fugtighed kan angives i % af den mængde vanddamp, luften kan indeholde. Hvad kaldes dette mål for luftfugtighed?

 

Hvad hedder den å, der afvander Store Vildmose?

 

Hvad hedder den å, der afvander Holmegårds Mose?

 

Hvad kaldes nedbør, hvis pH-værdi er lavere end den neutrale pH-værdi?

 

Hvad kaldes en befolkningspyramide, som er smallere ved de yngste årgange end ved mellemårgangene?

 

Hvad hedder den ca. 6000 km lange gravsænkning, som strækker sig gennem Østafrika?

 

Hvilken vulkantype opstår, når den magma, der flyder op fra vulkanen, er tyndtflydende?

 

Hvad hedder den flod, der løber gennem Berlin?

 

Hvad er forkortelsen for de ti grupper, som handelsvarerne inddeles i i international handelsstatistik?

 

Hvad kaldes de zoner med højtryk, der ligger ca. 30o nord og syd for ækvator?

 

Hvad hedder den by, som ligger ved Italiens”tåspids”?

 

Hvad hedder Færøernes højeste punkt?

 

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

 

 

Det begynder med T eller U

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad kaldes den nederste del af atmosfæren, hvor de fleste vejrfænomener foregår ?

 

Hvad er navnet for den geologiske periode, der dækker tidsrummet 250 mio år – 210 mio år før nu ?

 

Hvad kaldes korttyper, der belyser bestemte, forhold, f.eks. befolkningstæthedskort og produktionskort?

 

Hvilket land kaldtes tidligere for Siam?

 

Hvad kaldes den seneste istids sidste isfremstød for ca. 15.000 år siden?

 

Hvad hedder den inddigede vejle mellem Øland og  Gjøl ?

 

Hvad kaldes en flodbølge, der opstår som følge af et jordskælv i havbunden?

 

Sproget i Finland er sammensat af to sproggrupper. Det ene er finsk. Det andet et?

 

Hvad kaldes det temperaturfald på 1o pr. 100 meter, som luft, der ikke er mættet med vanddamp, har, når den stiger op gennem atmosfæren?

 

Hvad kaldes den hjælp, som verdens rige lande yder til verdens fattigste lande?

 

Hvad hedder grænseelven mellem Norge og det nordligste Finland?

 

Hvad er det svenske navne for den grænseelv, der på finsk hedder Torrnionjoki?

 

Hvad er forkortelsen for den FN organisation, som skal øge handels- og udviklingsmulighederne for U-landene?

 

Hvad hedder den største ø i Fransk Polynesien?

 

Hvad hedder den britiske vulkanø, som ligger i det sydlige Atlanterhav, og som er en del af Den Midtatlantiske Ryg?

 

Hvad hedder den kortprojektion, som danner grundlag for de danske topografiske kort?

 

Hvilken fællesbetegnelse bruges om solsystemets fire indre planeter, der har en fast overflade med landskabsformer?

 

I hvilket land kaldes sproget også for Magyar?

 

Hvilken østat i Polynesien hed i kolonitiden Elliceøerne?

 

Hvad hedder bugten øst for Hirtshals?

 

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

 

 

Det begynder med V, W, X eller Y

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvem har givet navn til det klima- plantebæltesystem, der bruges i Danmark?

 

Hvad er forkortelsen for den internationale handelsorganisation?

 

Hvad kaldes lagdelte leraflejringer, hvor lagenes tykkelse afspejler årstidernes skiften?

 

Hvad hedder øgruppen, hvor Lewis er den største Ø?

 

Hvad kaldes Brahmaputrafloden i Tibet?

 

Hvilken mexicansk by hedder også Jalapa ?

 

I hvilken by har bilkoncernen VW sit hovedsæde?

 

Hvad hedder verdens første nationalpark?

 

Dette stednavn findes 26 forskellige steder i Danmark. For eksempel lige nord for Haderslev og lidt NØ for Fredericia.

 

Hvad er forkortelsen for verdens sundheds organisationen?

 

Hvad hedder den aflange, let rødlige rodknold, som vokser naturligt i tropisk Afrika, og som kan bruges til foder og som fødevare?

 

Hvad hedder hovedstaden i Nagorno-Karabakh regionen?

 

Jelling-monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg samt Stevns Klint er optaget på denne liste. Hvad hedder listen?

 

Hvilken engelsk by har USA’s største by fået sit navn fra?

 

Hvilken stat i verden har det mindste areal?

 

Hvilken polsk by hedder Breslau på tysk?

 

Hvad hedder den bakkeø, som ligger nær Storå, ca. 10 km ØSØ for Holstebro?

 

Hvad kaldes grænsen mellem to vandløbssystemer?

 

Hvad kalder man den internationale organisation IBRD på dansk?

 

Hvilken østat i Oceanien hed i kolonitiden Ny Hebriderne?

 

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Det begynder med Z, Æ, Ø eller Å

Oplysning/spørgsmål

Svar

Her skal vi have et andet udtryk for vindaflejringer.

Æoliske sedimenter

Hvad hedder det landskab, som udgør den midterste og østlige del af Anholt?

Ørkenen

Hvad kaldes den havstrøm  i Stillehavet, som løber mellem Den nordlige og sydlige Ækvatorialstrøm – i modsat retning af disse?

Ækvatoriale Modstrøm

Ved hvilken flod finder man Victoria Falls?

Zambesi

Hvad er det svenske (og danske) navn for Ahvenanmaa?

Åland

Hvad kaldes en flod i Danmark?

Å

Hvilket udtryk bruges om højdeforskellen mellem højdekurverne på et topografisk kort?

Ækvidistancen

Hvad hedder den sydligste udløber af Vatnajökull?

Öræfajökull

Hvad hedder det højeste punkt i Tyskland?

Zugspitze

Hvad kaldes israndslinjen, som det ungbaltiske isfremstød for ca. 15.000 år siden nåede frem til?

Østjyske israndslinje

Hvad kaldes de markstykker, som landbrugsjorden var opdelt i før udskiftningen af landbrugsjorden i Danmark?

Åse

Hvad hedder den nye bydel på Amager, som blandt andet huser DR-byen, Københavns Universitet Amager og Fields?

Ørestaden

Hvilket land hed i kolonitiden Sydrhodesia?

Zimbabwe

Hvilket land i Afrika grænser op til Gabon og Cameroun?

Ækvatorial Guinea

Hvad hedder det moræneområde, som ligger midt i Nørreådalen ca. 10 km øst for Viborg?

Ø

Hvilket land har den næststørste kobberproduktion i Afrika?

Zambia

Hvad hed Burkina Faso før 1984?

Øvre Volta

Hvad hedder den største by i Kroatien?

Zagreb

Hvad hedder Danmarks største lavmose, som ligger i Vestsjælland?

Åmosen

Hvad hedder øen, som ligger lidt nord for Fyn, ca. 5 km fra Bogense?

Æbelø

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.